III. část - Moc a pomoc v sociálních službách, etická dilemata

III. část - Moc a pomoc v sociálních službách, etická dilemata

Právě vyšel poslední díl trilogie o etických dilematech spojených s mocí a pomocí v sociálních službách. Poslední díl se věnuje nabízení pomoci a přebírání kontroly. Budu ráda za Vaše reakce a diskusi na toto téma.

Článek vyšel v odborném časopise Sociální služby, APSS ČR. Tábor: ročník XIV, květen 2012, str. 16

Nabízení pomoci a přebírání kontroly

 
Klient je expert na vlastní život, terapeut je expert na rozhovor.
Steve de Shazer
 
Systemický přístup vychází z toho, že jen člověk sám ví, jak má vypadat jeho život. Ví, co potřebuje k tomu, aby se mu lépe žilo, a většinou má vše, co k tomu potřebuje, s sebou. Na pracovníkovi poté je, aby zejména rozhovorem a způsobem kladení otázek byl uživateli podporou při jeho cestě k hledání nadějnějšího příběhu jeho života. Je nesmírně důležité vždy zachovávat onu naději při hledání změny, neboť „“[1]
„“ [2]
Koncept rozlišování pomoci a kontroly patří k základní výbavě pracovníka. Aby se mohl pracovník účinně rozhodnout, jaký způsob práce zvolí, potřebuje dobře rozumět tomu, co dělá, proč to dělá a k čemu je to dobré. Ve chvíli, kdy si však uvědomí, že uživatel ví, co je pro něho dobré, a vše potřebné k vyřešení problému má s sebou, ve chvíli, kdy bude pracovník umět pracovat s konceptem pomoci a kontroly, uvědomovat si své místo a svou roli, nebude přebírat kontrolu tam, kde lze účinně pracovat v poli pomoci, poté se pracovníkovi velmi uleví a bude schopen účinněji pomáhat. Jak píše Úlehla: „… “ A pokračuje: “[3]Nadměrná kontrola brání rozvoji autonomie. Angažovaný pracovník ji používá v dobré víře, že jde o zájem klientů. Snadno se k ní uchýlí v časové tísni, neboť je v aktuální situaci nejrychlejším řešením… Pomáhající pak zachází i s dospělými jako s dětmi namísto toho, aby právě naopak i v dítěti dovedl vidět a respektovat autonomního jedince a partnera v dialogu tak dalece, jak je to jen možné… Obětování se pro klienta je druhý způsob, jak může být porušena hranice mezi pracovníkem a klientem. Pracovník si počíná tak, jako kdyby klient nebyl autonomním jedincem, ale jako kdyby závisel na jeho péči a potřeboval, aby pracovník za něj téměř dýchal… nadměrná péče klienta spíše oslabuje, než aby mu prospívala….[4]
 „“[5]
[6] se potřebuje cítit vůči nám bezpečně), celé to trvá déle než kontrola. Od toho, kdo pomáhá, vyžaduje hodně (sebe)důvěry, schopnosti podržet druhého (ne jen sebe, jako v kontrole…) a síly umět jít přechodně i do rizika. Dostatek síly nechat to na nich, nesebrat jim to, ale podporovat je v jejich vlastních řešeních…[7][8]Za možnost pomáhat platíme daň. Daň v podobě náročnější přípravy, časové dotace a nutnosti vyměnit krátké myšlení a rychlé malé efekty přinášející konání za investiční myšlení a dlouhodobý velký efekt. Je to strategická investice. Když na ni máme a vydržíme, vyplatí se[9]
Ideální způsob práce se nachází v poli nabízení pomoci, tedy spolupráce s uživatelem, kdy je uživatel zcela kompetentní k řešení svých problémů a pracovník ho na jeho cestě „pouze“ provází a nezasahuje do způsobu řešení. Ne vždy je tento způsob práce možný. Kontrola má bezesporu své místo v práci a výbavě pracovníka. Bohužel nelze vždy rozhodování o způsobu řešení problémů ponechat pouze na uživateli. Buď proto, že pracovník zde stojí na straně majoritní skupiny společnosti a chrání její normy a morální hodnoty, nebo proto, že by ponecháním přílišné volby na uživateli mohlo dojít například k jeho ohrožení na zdraví či životě, nebo ohrožení práv a svobod druhých osob. Je však nesmírně důležité vědět, proč pracovník volí „pomoc“ nebo vstupuje do „kontroly“, je nesmírně důležité reflektovat svou práci a přemýšlet nad tím, zda ji nemůže pracovník dělat jinak, zda zvolený způsob je skutečně tím správným způsobem, zda zvolený způsob je skutečně ve prospěch uživatele a zda si tím pracovník spíše nedokazuje sílu své moci. V tomto ohledu to má pracovník velmi těžké. „“ [10]
 

Závěr

Prostor, který je článku vymezen, nedovoluje obšírněji se věnovat tak důležitému tématu, jako je etika v práci pracovníka v pomáhajících profesích. Je pouze malou ochutnávkou na téma etiky práce v sociálních službách. Pokud vás, milý čtenáři, přiměl text k zastavení a zamyšlení, pokud vám při jeho čtení přišly na mysl další otázky, pokud ve vás vzbudil touhu po diskusi, možná i nesouhlas, poté článek splnil svou úlohu. Nebylo jeho cílem sdělit čtenáři „jedinou“ možnou pravdu, vyčerpat téma etických dilemat zcela, ale zamyslet se nad otázkami, které si jistě, čas od času, klade každý z nás v práci s uživatelem.
 
Bc. Marcela Hauke
 
Literatura a další zdroje:
1.HAUKE, M. . Praha: Grada, 2011, s. 15. ISBN 978-80-247-3849-9
2.JANDOUREK, J. . Praha: Portál, 2007, s. 26/27 – heslo „anomie“. ISBN 978-80-7367-269-0
3.JANKOVSKÝ, J. . Praha: Triton, 2003, s. 10/11. ISBN 80-7254-329-6
4.KELLER, J. . Praha: SLON, 2011, s. 147. ISBN 978-80-7419-017-9
5.KOPŘIVA, K. . Praha: Portál, 2011, s. 15. ISBN 978-80-7367-922-4
6.NYTROVÁ, O., PIKÁLKOVÁ, M. . Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011, s. 25. ISBN 978-80-7452-014-3
7.NYTROVÁ, O., PIKÁLKOVÁ, M.  Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007, s. 31. ISBN 978-80-86723-45-7
8.PARMA, P. . Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 49. ISBN 80-86851-63-X
9.ŠVARCOVÁ, I. . Praha: Portál, 2006, s. 13. ISBN 80-7367-060-7
10.ÚLEHLA, I. . Praha: SLON, 2004, s. 113. ISBN 978-80-86429-36-6
11.Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
12.Systemický přístup [online]. [cit. 2011/12/28]. Dostupný na www:
13.Kritické myšlení je dovednost a proces řešení problémů na základě pečlivé myšlenkové analýzy a hodnocení teorií, hypotéz a důkazů [online]. [citace 2011/12/30]. Dostupné na www. 

[1] NYTROVÁ, O., PIKÁLKOVÁ, M. . Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011, s. 84. ISBN 978-80-7452-014-3
[2] ÚLEHLA, I. . Praha: SLON, 2004, s. 106. ISBN 978-80-86429-36-6
[3] ÚLEHLA, I. . Praha: SLON, 2004, s. 32. ISBN 978-80-86429-36-6
[4] KOPŘIVA, K.  Praha: Portál, 2011, s. 18/19. ISBN 978-80-7367-922-4
[5] PARMA, P.  Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 49. ISBN 80-86851-63-X
[6] Partnerem se zde myslí uživatel
[7] PARMA, P.  Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 50. ISBN 80-86851-63-X
[8] Kritické myšlení je dovednost a proces řešení problémů na základě pečlivé myšlenkové analýzy a hodnocení teorií, hypotéz a důkazů [online]. [citace 2011/12/30]. Dostupné na www. 
[9] PARMA, P.  Praha: Alfa Publishing, 2006, s. 51. ISBN 80-86851-63-X
[10] KOPŘIVA, K.  Praha: Portál, 2011, s. 40. ISBN 978-80-7367-922-4

Zpět na přehled