Historie vzniku zákona o sociálních službách

Článek se zabývá historií vzniku zákona o sociálních službách.

Nový sociální zákon je od roku 1998 připravován v rámci česko – britského twinningového projektu „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“. Vyvrcholením tohoto projektu byla v roce 2003 .  Dokument je dostupný na . Jedná se o konzultační materiál, který obsahuje soubor doporučení, který by se měl stát směrodatným vodítkem pro budoucí úsilí všech zúčastněných stran – uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů, politiků a pracovníků administrativy na místní i centrální úrovni a široké veřejnosti

Schvalování zákona o sociálních službách

Zákon o sociálních službách byl v červenci 2005 schválen Vládou ČR, poté byl projednán Parlamentem ČR a po podpisu prezidenta byl 14. března 2006 zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR jako zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s tím, že účinnost byla stanovena od 1. ledna 2007. Východisky pro nový zákon byla zejména Bílá kniha v sociálních službách, Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálních službách ze 14. března 2006, Národní akční plán sociálního začleňování na období 2004 – 2006, Předběžné národní zprávy o zdravotní a dlouhodobé péči v ČR z r. 2005, apod.

Zpět na přehled