Domy s pečovatelskou službou I. díl

Domy s pečovatelskou službou jsou povětšinou zřizovány obcemi a jsou určeny občanům - seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům. Služby jsou zde poskytovány formou uzavřením nájemní smlouvy a poskytování potřebné pečovatelské služby.

Protože o domech s pečovatelskou službou slýchám mnoho nepravdivých údajů a mýtů, ráda bych osvětlila pár základních pojmů. Rozhodně se nejedná o zařízení sociálních služeb s nepřetržitým provozem. Jedná se o byty, na které uzavírá pronajímatel s občanem (který splňuje určitá kritéria) nájemní smlouvu. Nájemník zde má poté stejná práva jako kdekoliv jinde v nájemním bytě a neměl by být pronajímatelem nikterak omezován ani by mu neměli být vnucovány sociální služby, které nepotřebuje.

O domech s pečovatelskou službou najdeme pojednání v následujících paragrafech a zákonech:

§685 odst. (4) z.č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: "zvláštní zákon stanoví, co se rozumí služebním bytem, bytem zvláštního určení a bytem v domě zvláštního určení a za jakých podmínek lze uzavřít nájemní smlouvu u služebního bytu, u bytu zvláštního určení a u bytu v domě zvláštního určení".

(Pro byty v domech zvláštního určení neplatí §703 - 708 z.č. 40/1964 Sb.)

Tím zvláštním zákonem je z.č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. §10 odst. (1) říká, že "byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany". Dále odst. (2) říká, že "smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na písemné doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního zástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností."

Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených spojených s výstavbou bytů si klade podmínku, že "...byty v domech zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou) mohou být pronajímány zásadně osobám, které potřebují zvláštní péči; při uzavírání nájemních smluv musí být dodrženo ustanovení §10 odst. (2) zákona č. 102/1992 Sb. U těchto bytů se nepřipouští v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy žádná forma finančního ani věcného plnění ze strany budoucích nájemců (kromě nájemného)..."

Obecně tedy platí, že dům s pečovatelskou službou slouží lidem, kteří pro svůj věk či zdravotní omezení potřebují pomoc druhé osoby, nebo přestěhováním do tohoto domu se jim zvýší jejich samostatnost (např. nemusí již nosit uhlí do 2. patra atd.). Služby těmto lidem jsou poskytovány formou ubytování a pečovatelské služby. Z pohledu z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o domácnosti jako kdekoliv jinde a měli by se zde proto poskytovat stejné služby jako v běžných domácnostech (např. v rodinném domečku či bytu v panelovém domě). Vše ostatní je považováno za diskriminující přístup.

S platností od 1. 11. 2011 dochází k některých změnám Občanského zákoníku, které se dotknou i samostných domů s pečovatelskou službou. O těchto změnách Vás budu v dalším článku informovat.

Zpět na přehled